Referat fra ordinær generalforsamling, 14. marts 2018

Dato: 16-04-2018
Vedhæftet dokument: Referat 2018 pdf/114kb

E/F Palermohus

Referat af ordinær generalforsamling
Onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.00

Repræsenteret på generalforsamlingen var 1.352 stemmeberettigede fordelingstal fordelt på 26 lejligheder, heraf 1 lejligheder ved fuldmagt, ud af en total på 9.153 (9.196) fordelingstal.
Det samlede fordelingstal er reduceret, idet foreningens egne lejligheder ikke tæller med.

Formand Allan Møller Pedersen bød på bestyrelsens vegne velkommen til generalforsamlingen og præsenterede panelet. Boligexperten Administration A/S var repræsenteret ved Johnny C. Rieck (JR) og Mike A. Andersen (MAA)

1. Valg af dirigent/referent. Johnny Rieck blev valgt til dirigent. Mike Andersen blev valgt til referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved skrivelse af den 23. februar 2018 fra administrationen og godkendte dagsordenen.
JR oplyste 114 lejligheder havde modtaget indkaldelsen elektronisk og opfordrede flere ejere til at oplyse bestyrelsen/Boligexperten om mailadresse. Yderligere fortalte JR, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da ingen afstemning krævede kvalificeret flertal.

2. Bestyrelsens beretning.
Beretningen var udsendt med indkaldelsen og er tilgængelig på WEB Beboere.
Formanden uddybede enkelte dele af beretningen:

* Altansag
Formanden fortalte, at projektet var afsluttet. Projektet blev forsinket grundet travlhed på byggemarkedet. Der blev fundet et nyt smedefirma, der måtte ud og lave nye opmåling, hvorefter projektet fortsatte og blev afsluttet.

Fremadrettet skal Gaihede og bestyrelsen visuelt tjekke altaner fra terræn årligt, og der vil samtidig blive sat penge af til altanvedligehold i budgettet.

- En ejer spurgte ind til betalingen af altanprojektet. JR forklarede, at der vil blive sendt et byggeregnskab ud, og at man som ejer enten kan indbetale sin del kontant, eller deltage i et fælleslån.

*'Vedligeholdelsesplan
Formanden forklarede, at vedligeholdelsesplanen er et arbejdsværktøj til bestyrelsen, og at han var positivt overrasket over, at det ikke så værre ud. Bestyrelsen var tilfreds med vedligeholdelsesplanen som arbejdsværktøj.

Til vedligeholdelsesplanen var følgende spørgsmål:
- En ejer spurgte ind til renoveringen af gården, hvor store maskiner så ud til at have ødelagt græsplanen. Bestyrelsen fortalte, at der er lavet aftale med firmaet om, at græsplanen besigtiges til foråret, hvorefter firmaet efterfølgende reetablerer, hvis græsplanen er ødelagt.

- En ejer spurgte ind til vedligeholdelsesplanen del vedr. etablering af tagboliger.
Formanden fortalte, at der blot er tale om et oplæg, og ikke et arbejde der er planlagt. Oplægget er foreslået i vedligeholdelsesplanen som en handleplan, hvis foreningen mangler penge.
JR supplerede, at en sådan beslutning ville kræve en generalforsamlingsbeslutning.

Da der ikke var yderligere spørgsmål, blev beretningen taget til efterretning.

3. Regnskab for 2017.
Mike Andersen gennemgik årsregnskabet.

Regnskabet udviste et overskud på 128.166 kr. og en ny egenkapital på i alt 967.663 kr. den 31.12.2017.

Regnskabet for 2017 blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Forslag.
a) Forslag om renovering af kloakker mv. – samlet pris 225.000 kr. – finansieres via foreningens likvidbeholdning.

Formanden fortalte, at der har været gnavere i kloakken. Kloakken er blevet undersøgt af Lyngholm.
En del af skaderne er blevet dækket af foreningens forsikring. Ca.202.000 skal stadig udføres for foreningens regning.

Bestyrelsen foreslår en strømpeføringsløsning. Løsningen anbefales finansieret af foreningens likvider. Hvis kloakken ikke repareres snarest, risikeres det, at alle kloaker skal graves op i forbindelse med et senere projekt.

Til forslaget blev der stillet følgende spørgsmål:

- En ejer spurgte ind til garantien af sådanne løsninger. Formanden fortalte, at der er garanti i 100 år.

- En ejer spurgte ind til, hvor længe projektet ville tage. Formanden fortalte, at det ville tage 3 uger.

Dirigenten satte forslaget til afstemning.

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget.

b) Forslag om opsætning af nye vand- og varmemålere fra Minol – pris ca. 355.000 kr. – finansieres via foreningens likvidbeholdning

Formanden fortalte, at de nuværende målere var 10 år gamle og burde udskiftes. Målere skal ca. skiftes hvert 7-10 år. Projektet forventes startet i oktober. Opsætningen tager ca. 1 måned, og der forventes at skulle bruges en time pr. lejlighed. Målerne kan fjernaflæses, og forbruget kan følges online.

Til forslaget blev der stillet følgende spørgsmål:

- En ejer nævnte, at det ikke er et krav, at få målere der kan fjernaflæses.
Dette bekræftede dirigenten, der tilføjede, at de nuværende gamle målere dog ofte løber tør for batteri og begynder at måle forkert.

- En ejer spurgte, om man havde undersøgt andre leverandører. Formanden forklarede, at man kun havde hentet tilbud fra Minol, som var foreningens nuværende leverandør og gode samarbejdspartner. Yderligere er det Minol der laver foreningens forbrugsregnskab.

Dirigenten satte forslaget til afstemning.

1 stemte i mod. 0 stemte blankt. 25 stemte for.

Forslaget blev dermed vedtaget.

5. Budget for 2018.

Mike Andersen gennemgik budgettet for 2018, som gav et underskud på 33.225 kr., som skyldes de 250.000 kr. som er afsat til løbende vedligehold.

- En ejer spurgte, om man i fremtiden burde sætte penge af til nye målere, da de nyligt vedtagne målere ville holde 10 år.
Dirigenten pointerede, at dette var en god pointe.

Efterfølgende blev budgettet sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Følgende kandidater var valg for 2 år til bestyrelsen:
Allan Møller Pedersen, Nadja Nørgaard og Ahmed Oussaidi.

Sebastian Spliid Neustrup (Palermovej 1. 4. th.) ønskede at opstille til den ledige bestyrelsespost for en et årig periode. Da der ikke var andre der ønskede at opstille til bestyrelsen, blev alle valgt.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

Formand: Allan Møller Pedersen – på valg i 2020
Næstformand: Sebastian Spliid Neustrup– på valg i 2019
Kasserer: Salina Sørensen – på valg i 2019
Bestyrelsesmedlem: Ahmed Oussaidi – på valg i 2020
Bestyrelsesmedlem: Nadja Nørgaard – på valg 2020

7. Valg af suppleanter.
Da der ikke var nogen ejere der ønskede at opstille til suppleantposten, blev der ikke valgt nogen suppleanter.

8. Valg af registreret/statsautoriseret revisor. Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor – TT Revision blev genvalgt.

9. Eventuelt.
- En ejer spurgte ind til kontoret.
Formanden fortalte, at kontoret ikke længere havde nogen funktion.
I kontorets sidste 3 måneder havde ingen været på besøg. De grønne poser kan bestilles på nettet eller hentes hos borgservice.

- En ejer spurgte ind til låse på hoveddørene? Formanden fortalte, at de skulle være i orden. Låsene bliver tjekket en gang om måneden af låsefirma.

- En ejer nævnte, at døren til Palermovej 5 ofte står åben. Bestyrelsen noterede dette.

- En ejer fortalte, at hun har fået stjålet vasketøj. Formanden fortalte, at det var yderst sjældent, at de havde lign. sager og opfordrede til, at tørre dyrt tøj et andet sted.

- En ejer fortalte, at knappen til lys på opgangen på Caprivej 10 2. sal skal holdes inde meget længe før den tænder. Bestyrelsen noterede dette.

- En ejer spurgte ind til, hvilke altaner der var blevet håndteret i altanprojektet.
Formanden fortalte, at altaner i rød og gul kategori var blevet behandlet.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen kl. 19.50.

ref/Mike A. Andersen, København, den 15.03.18.

 Kommentarer

Ingen kommentar

Skriv kommentar


Kommentar
Navn
E-mail


« Tilbage til oversigt

E/F Palermohus
Caprivej 2, 4, 6, 8, 10, 12
Mesinavej 7 og 9
Palermovej 1, 3, 5, 7, 9, 11
Venedigvej 8 og 10
2300 København S

Boligexperten Administration A/S
Vesterbrogade 12
1620 København V
Tlf.: 33 22 99 41

Email: adm@boligexperten.dk
Hjemmeside: http://www.boligexperten.dk


BOLIGEXPERTEN blev etableret i 1990 og er i dag Danmarks største administrationsselskab, som udelukkende administrerer foreninger.

Følg E/F Palermohus her:

Facebook
Antal besøgende: 92996 (denne uge: 1291)