Ordinær generalforsamling 2019

Dato: 23-02-2019


Vores administrator, Boligexperten A/S, har d.d. udsendt indkaldelsen til den kommende ordinære generalforsamling i ejerforeningen.
Ejere som har registreret sig med e- mailadresse, får indkaldelsen tilsendt via e- mail. Ejere der ikke har registreret sig, får indkaldelsen sendt med PostNord.
Alle dokumenter til generalforsamlingen, vil være tilgængeligt i WEB- Beboere, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
For at kunne deltage i generalforsamlingen skal man være ejer, men ønsker man at eksempelvis sin lejer eller lignende, skal kunne deltage på ens vegne, så kræves der en skriftlig fuldmagt, som skal medbringes på generalforsamlingen. Dette gælder også, hvis der er ens børn som bor i lejligheden.
Beretningen til generalforsamlingen er også at finde på hjemmesiden og er endvidere gengivet nedenfor:
"Bestyrelsens beretning for året 2018
Kære ejere i E/F Palermohus,
Bestyrelsen glæder sig til at kunne byde jer velkommen på foreningens ordinære
generalforsamling, onsdag den 13. marts 2019 kl. 19:00.
På de følgende sider vil vi kort gennemgå nogle af de projekter, opgaver og udfordringer, vi har været igennem i 2018, samt de kommende projekter i 2019.
Året 2018 i E/F Palermohus.
Projekt altanrenovering
I sommeren 2018 blev der gennemført 1- års eftersyn af det udførte renoverings-arbejde på altanerne, som blev afsluttet i 2017. Der blev ikke konstateret fejl eller mangler ved gennemsynet.
Enkelte ”hængepartier” vedrørende ekstra arbejde i forbindelse med selve renoveringsprojektet, blev udført og afsluttet kort tid efter 1- års eftersynet.
Det drejede sig bla. om reetablering af gården, græsplænen og genplantning af buske m.v.
Renoveringsarbejdet med altanerne var noget forsinket, primært grundet travlhed i byggebranchen. Kontrakten indgået med Øens Murerfirma A/S, indeholdt en klausul om dagbod ved forsinkelse. Denne dagbod blev konverteret til, at Øens Murerfirma skulle udføre forskellige mindre reparationer på ejendommen, herunder bl.a. udskiftning af ca. 40 nedbrudte/udtjente skifersålbænke, primært til gadesiden, uden beregning. De specifikke sålbænke som blev udskiftet, valgtes ud fra kriteriet, hvilke der er i værst stand. Dette arbejde blev udført og afsluttet i april måned 2018.
For at sikre, at vores altaner altid er i så god stand som muligt og for at undgå, at eventuelle begyndende småskader får lov til at vokse sig større, skal der en gang årligt ske en visuel gennemgang fra terræn af altanerne. Denne visuelle gennemgang udføres af Gaihede A/S i samarbejde med bestyrelsen. Gennemgangen blev foretaget i august måned 2018 og gav ikke anledning til bemærkninger.
Der skal forventes løbende mindre pletvise reparationer af enkelte altaner.
På den lange bane må forventes, at der også skal gennemføres et renoveringsprojekt på resterende udvalgte altaner, forventeligt igen om 5 til 10 år. Vi hensætter årligt et beløb på kr. 50.000 til eventuelle reparationer.
Kloakrenovering
I 2017 og i begyndelsen af 2018 var ejendommen desværre været plaget af rottebesøg i gården og kælderen. Den tilkaldte rottefænger fra Københavns Kommune, kunne konstatere et stort antal rottehuller rundt omkring i gården og enkelte steder, var fliserne sunket som følge af rotterne.
Bestyrelsen foranledigede en TV- inspektion af hele ejendommens kloaknet og faldstammer, rottespærrer m.v. Denne TV- inspektion blev udført af Lyngholm A/S i december 2017/januar 2018. Konklusionen var, at vi akut havde behov for en partiel renovering af kloaksystemet. Foretog vi os intet, så ville skaderne vokse sig så store, at der skal foretages en større og omfattende opgravning og udbedring, inden for ca. 2 år. Ved at udføre en partiel renovering, kunne vi undgå, at der skulle graves op rundt omkring i ejendommen senere hen. Med baggrund i TV- inspektionen fra Lyngholm A/S fremlagde bestyrelsen på den ordinære generalforsamling i 2018 et forslag til renovering af kloaksystemet, med bla. strømpeforing af de eksisterende renoveringskrævende kloakker. Forslaget blev godkendt på generalforsamlingen og arbejdet påbegyndtes april måned 2018 og blev afsluttet efter små 3 uger.
Renoveringsprojektet blev gennemført som planlagt og holdt sig inden for den på generalforsamlingen godkendte budgetramme.
Udskiftning af varmefordelingsmålere & vandmålere
På den ordinære generalforsamling i 2018 stillede bestyrelsen forslag om udskiftning af ejendommens eksisterende varme- og vandmålere, da disse, efter at have fungeret i små 10 år, var at regne for ”udskiftningsmodne”. Forslaget blev godkendt og arbejdet med at udskifte målerne påbegyndtes i november måned 2018. Udskiftningen er endnu ikke afsluttet, da arbejdet opdeles i flere tempi. De lejligheder som MINOL A/S ikke fik adgang til i første runde, bliver varslet igen og tages i en efterfølgende runde. Desuden er der lejligheder hvor MINOL A/S ikke har kunnet udskifte vandmåleren, da de omkringliggende rør er eroderet eller på anden vis skadet i en sådan grad, at der kræver VVS for at udskifte måleren. De pågældende lejligheder samles ”til bunke” og tages i en tredje runde. Tidspunktet kendes i skrivende stund ikke. Projektet forventes dog afsluttet senest medio 2019.
Med nye målere, har aflæsningsfirmaet MINOL A/S, ikke længere behov for adgang til lejlighederne, ved årsaflæsning eller aflæsning i forbindelse med flytning.
Ejerne kan desuden følge forbruget on-line eller via en app til smartphonen.
Skadesservice ved skybrud
Vi var i 2018 desværre ramt af flere regnskyl, som krævede ekstraordinær indsats, i form af tilkaldt skadesservice, til opsugning af kloakvand, spuling af brønde og i kælderen, samt efterfølgende desinfektion og opstilling af affugtere i kælderen. De samlede omkostninger til skadesservice, belaster årsregnskabet med ca. kr. 40.000.
Vaskerierne
Vores vaskeriløsning, med nye vaskemaskiner og et bookingsystem, hvor beboerne, udover at kunne booke vasketid via bookingsystemet placeret i vaskerierne, også
kan booke deres vasketid on-line på http://www.e-vaskeri.dk eller i en app til
smartphonen, fungerer stort set tilfredsstillende, teknisk set.
Desværre oplever vi dog, at enkelte brugere overdoserer voldsomt med vaskepulver. Dette medfører, at vi i løbet af året har haft ”forstoppelse” på vaskemaskinerne, da sæbeskuffen simpelthen fyldes helt op med vaskepulver.
Ligeledes har det til tider været en udfordring, at få brugerne til at rengøre eller tørre op efter sig, når vasken er afsluttet. Desuden kniber det med at huske, at afhente vasketøjet når det er færdigt. Vi opfodrer derfor alle brugere af vores vaskerier, til at undlade at overdosere med vaskepulver, huske at gøre rent/rydde op efter sig og ikke mindst, at afhente tøjet når det er færdigt.
Ejendoms/viceværtservice
Ren Ejendomsservice ApS har siden 2013 været vores samarbejdspartner, der har sørget for driften og vedligeholdelsen i ejendommen.
F.s.v.a. ejendommens vedligeholdelse, har vi i 2018 været voldsomt udfordret, bla. mht. skrald i porten. Der er flere grunde til denne udfordring. Eksempelvis, har mængden af affald været stærkt stigende og der har været udfordringer med at få renovatøren fra Københavns Kommune til overhovedet at afhente affaldet.
Da bestyrelsen ønsker at optimere den daglige drift og vedligeholdelse i ejendommen på flere parametre, har vi besluttet, at vi fra 1. april 2019 indfører en ny ledelses/driftsmæssig struktur, hvor en ny samarbejdspartner ansættes til at varetage den daglige drift af ejendommen og som ”forretningsfører” for bestyrelsen også.
Der bliver tale om en slags "gårdmand" og "bestyrelsens forlængede arm" i en og samme funktion. For bestyrelsen, har de senere år, krævet rigtig mange timer (læs: i vores fritid) på bestyrelsesarbejdet, og med at planlægge og deltage i diverse møder med håndværkere, ingeniører og rådgivere og ikke mindst med den daglige kontakt til beboere og besvarelse af henvendelser fra disse. De mange projekter vi har haft i ejerforeningen, har ligeledes krævet betydelige resurser trukket på bestyrelsen. Beslutningen om at indføre den ny ledelses/driftsmæssige struktur, er også i erkendelse af, af bestyrelsen har brug for en rådgiver til at optimere driften i ejendommen, styring af kontakt til håndværkere, beboere, m.v., og som en aktiv sparringspartner, f.s.v.a. driften af ejendommen, både på kort og lang sigt.
Vi har derfor indgået samarbejde med firmaet JAK Solution, hvis kærneområde bla. er de ovennævnte områder, og som fremadrettet vil sørge for ejendommens drift og vedligeholdelse.
På den kommende generalforsamling vil vi informere mere om det nye tiltag, men vedligeholdelsen og den løbende drift af ejendommen, skal – som nævnt - optimeres på flere parametre og også herunder de grønne områder, gården og dens beplantning.
Hjemmesiden – www.palermohus.dk
Ejerforeningens hjemmeside, www.palermohus.dk, har vi i 2018 opdateret hyppigt og flittigt igennem året der er gået. For bestyrelsen er det vigtigt, at alle med interesse for E/F Palermohus, nemt og hurtigt skal kunne finde svar på deres spørgsmål om dette og hint.
Facebook-gruppen
Vores Facebook-gruppe er i skrivende stund oppe på over 230 medlemmer.
Bestyrelsen har benyttet Facebook i 2018 til at give en hurtig besked til beboerne om alle mulige forhold, som på den ene eller anden måde, berører vores beboere. Gruppen er også hyppigt benyttet som kommunikations forum
beboerne i mellem. Man er velkommen som medlem af gruppen, hvis man ejer eller lejer en lejlighed i E/F Palermohus eller har en anden interesse i os.
Facebook- gruppen kan findes her:
https://www.facebook.com/groups/palermohus/
Beboerdag 2018
Vi afholdt årets beboerdag lørdag den 9. juni. Flere opgaver fik vi løst i løbet af eftermiddagen. Alt i alt blev der knoklet i nogle timer og efterfølgende stod den på hyggeligt samvær og samtale over bordene, og bestyrelsen bød på lidt at spise, sodavand, te og kaffe. Vi siger en stor tak til de fremmødte – I gjorde en synlig forskel til glæde for alle beboere i E/F Palermohus. Vi håber at se mindst ligeså mange beboere lørdag den 1. juni, hvor Beboerdagen 2019 løber af stablen.
Lidt af hvert og ikke mindst
Bestyrelsen har i 2018, udover de ovenfor nævnte projekter og opgaver, været travlt beskæftiget med at besvare henvendelser modtaget via mails, hjemmesiden og Facebook. Vi har koordineret diverse håndværker tilkald til forskellige opgaver i årets løb. Ligeledes har der været tilkaldt service til enkelte defekte dørtelefoner, låse og dørpumper. Det har desuden – som tidligere nævnt i beretningen – krævet ikke ubetydelige resurser, til planlægning og forberedelse, i forbindelse med projekterne, nævnt tidligere i beretningen samt den daglige løbende drift af ejendommen. Endelig har Bestyrelsen også stået for aflæsning af ejendommens gas- og elmålere samt indrapporteringen til hhv. HOFOR og DONG.
En større cykeloprydning blev det i øvrigt også til i årets løb, i samarbejde med vores nabo, E/F Sundgården.
Foreningens økonomiske situation
2018 har været et udfordrende år set med økonomiske briller. De ”tunge” projekter med kloakrenovering og projektet med udskiftning af målere, har belastet regnskabet.
Derudover, har vi desværre haft store udgifter til skadesservice – som tidligere nævnt i beretningen – efter sommerens store regnskyl. Også omkostninger til el- arbejde og rottesikring i gården har kostet på bundlinjen.
I budgettet for 2019 har vi forhøjet posten ”Ordinær reparation & vedligeholdelse”, fra kr. 250.000 til kr. 350.000, for at være bedre rustet til fremtidige reparationer på ejendommen. På den kommende generalforsamling, kommer vi med en mere grundig gennemgang af hhv. budget 2019 og årsregnskabet for 2018.
Projekter i 2019
I 2019 forventes der umiddelbart kun ”mindre” projekter, eksempelvis følger vi op på nogle af anbefalingerne i den Vedligeholdesplan, som ejerforeningen fik udarbejdet for et lille års tid siden. Vedligeholdesplanen anbefaler bla. et el- tjek af ejendommens installationer, og vi overvejer et projekt med montering af røgalarmer i opgangene og i kælderen.
På generalforsamlingen informerer vi mere om disse planer.
Afrunding
De vedtægter vi nu opererer under, angiver, at bestyrelsen skal bestå af 3 til 5 medlemmer og at halvdelen af bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer afgår i lige år. Genvalg kan dog finde sted.
Jvf. vedtægterne er undertegnede og Ahmed Oussaidi ikke på valg i 2019 og fortsætter i bestyrelsen. Sebastian Neustrup, Nadja Nørgaard og Salina Sørensen ønsker ikke genvalg til bestyrelsen.
Herfra skal lyde en opfordring til enhver ejer, der kunne have interesse i at involvere sig i ejendommens løbende drift og dermed også gøre en forskel, til at møde op og stille op til bestyrelsen.
Alle bilag m.v. til den ordinære generalforsamling vil være tilgængeligt i WEB-Beboere, under ”Generalforsamling 2019”, senest 14 uge før generalforsamlingens afholdelse.
Vi håber at se så mange ejere som muligt til generalforsamlingen og til den årlige
Beboerdag.
Vel mødt!
På vegne af bestyrelsen
Med venlig hilsen
Allan Møller Pedersen
Formand
E/F Palermohus"Kommentarer

Ingen kommentar

Skriv kommentar


Kommentar
Navn
E-mail


« Tilbage til oversigt

E/F Palermohus
Caprivej 2, 4, 6, 8, 10, 12
Mesinavej 7 og 9
Palermovej 1, 3, 5, 7, 9, 11
Venedigvej 8 og 10
2300 København S

Boligexperten Administration A/S
Vesterbrogade 12
1620 København V
Tlf.: 33 22 99 41

Email: adm@boligexperten.dk
Hjemmeside: http://www.boligexperten.dk


BOLIGEXPERTEN blev etableret i 1990 og er i dag Danmarks største administrationsselskab, som udelukkende administrerer foreninger.

Følg E/F Palermohus her:

Facebook
Antal besøgende: 92996 (denne uge: 1291)