Q & A - Spørgsmål og svar til GF 2020

Dato: 19-05-2020
Vedhæftet dokument: Tabel fra Bilag C jpg/43kb

Jf. tidligere orientering på Facebook, hjemmesiden og i PROBO af den 11. maj 2020, har ejerne haft mulighed for at sende en mail til bestyrelsen, med spørgsmål til generalforsamlingens dokumenter. Fristen er nu udløbet.

Vi har fået nogle gode spørgsmål. Tak for det. Spørgsmål (Q) og svar (A), kan man læse nedenfor:

Q:
Status for projekt målerudskiftning.
Det fremgår af beretningen, at bestyrelsen på generalforsamlingen vil komme med en status på projektet om målerudskiftning og kompensation fra MINOL/Brunata A/S.
Jeg ser frem til at høre status.

A:
Vi forventer at genoptage installationen senere i 2020. Det nøjagtige tidspunkt kendes p.t. ikke. Ca. 50 lejligheder mangler stadig at få udskiftet en eller flere målere.
De pågældende lejligheder bliver kontaktet direkte.
Mht. kompensation så har vi forhandlet en kompensation på i omegnen af kr. 60.000.
Bla. får vi 10% rabat på udarbejdelsen af forbrugsregnskaber de næste 9 år.
Denne ”rabat” svarer i nutidsværdi til
ca. kr. 32.000. Resten af beløbet vedrører øvrige rabatter og kompensationer.

Q
Opdateret Husorden
Dokumentet bør vel lægges på PROBO i en endelig udgave, dvs. uden ændringsmarkering (track/changes)?

A:
JA- det sker snarest, efter generalforsamlingens afholdelse.

Q:
Vaskerierne - automatisk dosering.
Vil indførsel af automatisk doseringssystem medføre, at man som beboer ikke kan benytte eget skyllemiddel, men alene eget vaskemiddel i vaskebold?

A:
JA- det er korrekt. Skyllemiddel kan dog fravælges helt. Men merprisen skal betales alligevel.

Q:
Ekstraordinær opkrævning (vedligeholdelse på 600.000 kr. årligt over de kommende 4 år) Kan bestyrelsen oplyse, hvad beløbet bliver ift. fordelingstal pr. lejlighed pr. kvt./år.?

A:
Af Bilag C- Vedligeholdelsesplan, fremgår priseksempler for lejligheder med fordelingstal på hhv. 48, 53 og 66. For en lejlighed med fordelingstal på 53, udgør stigningen kr. 865,- pr. kvt. (Eller kr. 289,- pr. måned.)
(Se vedhæftede tabel fra Bilag C)

Q:
Vil beløbet blive opkrævet særskilt eller sammen med fællesudgifterne for hvert kvartal?

A:
Det foreslåede ekstraordinære bidrag opkræves som en særskilt post, via fællesbidraget, 4 gange årligt, såfremt forslaget godkendes af ejerne.

Opkrævningen begynder fra og med den 1. juli 2020, forudsat at Vedligeholdelsesplanen godkendes af ejerne. De 4 år som vi foreslår ekstraordinær opkrævning, regnes altså fra 1. juli 2020 og 4 år frem.


Q:
Puds rundt om indgangspartierne til opgangene.
Det fremgår af notat vedr. vedligeholdelsesplan, at pudset rundt om indgangspartierne til opgangene mange steder er faldet af og skal renoveres, idet der ellers vil trænge mere fugt ind og flere flager vil falde af. Jeg er helt enig i, at det bør udbedres. Jeg vil blot foreslå, at arbejdet udbedres på anden vis end hidtil, da jeg har konstateret, at de udførte arbejder kun har holdt i begrænsede tidsrum.
Ved dørene fra gården ind til kælder/cykelkælder er der lagt en bred gummifuge mellem dørparti og murværk, hvorefter der er pudset op med fint mørtel/puds. Det ser umiddelbart ud til at være mere holdbar. Det er rystelserne i indgangspartierne til opgangene (når vi går ud/ind), der gør, at pudset falder af, og her formoder jeg, at en gummifuge kan afbøde nogen af rystelserne.

A:
Enig, når indgangspartierne renoveres, vil det blive et krav der lægges en fuge imellem pudset og rammen til døren.

Q:
Renovering af trappeopgange, fordybning fra de gamle måtter.
Vil der efter reparation af terrazzo i opgangene blive lagt nye dørmåtter?

A:
Ja.

Q:
Stigning i fællesbidrag på 10 % pr. 1/4 2020.
Kan bestyrelsen bekræfte, at den stigning, der er lagt op til, alene dækker forventede/forøgede driftsudgifter ifm. den ordinære drift? Der var lagt op til, at stigningen skulle have haft virkning fra 1/4 2020. Hvordan løses det ift. at den 1/4 2020 er passeret, herunder bedes bestyrelsen afklare, om der vil blive trukket 20 % ifm. fællesbidrag den 1/7 2020?
Pr. 1/4 2020 er der alene sket en stigning på 5 kr. på YouSee grundpakken, hvilket er i overensstemmelse med bestyrelsens servicemeddelelse/varsling, der blev lagt på foreningen hjemmeside den 23. januar 2020.

A:
Ja. Vi bekræfter. Forudsat at budgettet bliver godkendt, så opkræves stigningen på de 10% af fællesudgifterne fra den 1. juli 2020. Bemærk, at der opkræves med tilbagevirkende kraft fra den 1. april 2020.

Q:
Vinduespudsning i opgange.
Det lader ikke til, at der bliver pudset vinduer i opgangene (indenfor/udenfor). Der er ikke blevet pudset vinduer i opgangen Palermovej 3 det seneste års tid.
Bestyrelsen bedes oplyse, hvorvidt denne opgave indgår som en del af aftalen med rengøringsfirmaet (dem der vasker trapper), samt hvor ofte der i henhold til aftale skal vaskes vinduer i opgangene (såvel indenfor som udenfor)?

A:
Det er aftalt med JAK Solution, at der bliver pudset vinduer 2 gange om året. JAK Solution oplyser, at der i september/oktober og april/maj bliver puset vinduer ude og inde. Grundet Covid 19 er der p.t ikke pudset vinduer endnu i 2020, men dette vil ske senest med udgangen af maj måned. (Der blev pudset vinduer i starten af september 2019).

Q:
Vedligeholdelse af trappeopgange
Har bestyrelsen gjort sig overvejelser omkring, at de nyrenoverede opgange bliver vedligeholdt, herunder at mindre huller bliver lappet og malet, så opgangene bliver ved med at fremstå i fin stand mange år frem?

A:
Ja, det ligger under den ”ordinære drift” Hvis man opdager mindre huller osv., bedes man melde det til vores vicevært, der efterfølgende vil lægge opgaven ind i vores ordinære drift.

Q:
Udskiftning af udgået træ ud for opgangen til Palermovej 3.
Træet ud for opgangen til Palermovej 3 er gået ud - og det har det efterhånden været i en del år. Er der mulighed for, at der (som en del af den ordinære drift) at kan blive afholdt udgifter til opgravning og plantning af et nyt træ?

A:
Ja. Det påtænkes, at der skal plantes et nyt træ med tiden. Det er med i den ordinære drift.

Q:
Rensning af de gule fliser i gården samt kældertrappen ind til cykelkælder ved Palermovej 5.
Der er grønne alger på såvel fliserne langs Palermovej (da de ligger i skygge hele dagen), på kældertrappen (både trappe og puds/mur) ind til cykelkælder ved Palermovej 5 samt på fliserne i området omkring affaldscontainerne. Når det har regnet er fliserne meget glatte, og derfor bør de renses f.eks. med en gang højtryksrensning. Er der mulighed for, at der (som en del af den ordinære drift) at kan blive afholdt udgifter til rensning af fliser og kældertrappe?

A:
Bestyrelsen vil tage det op med JAK Solution med henblik på en vurdering af opgaven, som ikke er en del af den aftale, der er indgået.

Q:
Hermed spørgsmål til stigningen i fællesudgifterne.
I budgettet står at de stiger med 10 %. Når jeg læser vedligeholdelsesplanen, er det en væsentlig højere stigning end 10 %. Jeg vil derfor gerne vide hvor stor stigningen bliver.

A:
Det er 2 forskellige opkrævninger/sager.

1) Ordinært budget 2020 (stigning på 10% - se budgettet) og

2) Forslag om ekstraordinær opkrævning til vedligehold. (Se Bilag C)

Forudsat at budgettet bliver godkendt, så opkræves stigningen på de 10% af fælles- udgifterne den 1. juli 2020. Bemærk, at der opkræves med tilbagevirkende kraft fra den 1. april 2020.

Godkendes den ekstraordinære vedligeholdelse på de kr. 600.000 årligt (Bilag C), opkræves der fra og med den 1. juli 2020.

Af Bilag C- Vedligeholdelsesplan, fremgår priseksempler for lejligheder med fordelingstal på hhv. 48, 53 og 66. For en lejlighed med fordelingstal på 53, udgør stigningen kr. 865,- pr. kvt. (Eller kr. 289,- pr. måned.)

Q:
Med hensyn til vedligeholdelse kan jeg ikke se at cykelkælderen ved Caprivej 8 er nævnt. Her trænger ofte vand ind når det regner meget. Desuden er trappen op til gården fra cykelkælderen livsfarlig. Er den en del af planen?

A:
Cykelkælderen ved Caprivej 8 er ikke med i den nuværende vedligeholdelsesplan, men det vil den komme på et senere tidspunkt. Kældertrappen er med i vedligeholdelses- planen.

Q:
Og så kunne jeg godt tænke mig at få en præsentation af det nye medlem der stiller op. Hvem er han, hvor bor han og hvilke kompetencer kan han bibringe bestyrelsen?

A:
Svar fra Anton Povlsen:

Tak for dine spørgsmål.
Jeg er 35 år gammel, og bor og ejer lejligheden beliggende på Palermovej 11 st., 01. Det har jeg gjort siden medio maj 2008.

Til hverdag arbejder jeg i et ejendomsdriftsteam. Jeg kan derfor bidrage med de erfaringer jeg har gennem mit arbejde med vedligehold af bygninger, installationer og udenomsarealer.

Grunden til at jeg stille op til bestyrelsen, er at jeg synes at vi har en rigtig god forening, og jeg vil gerne give mit bidrag til at den forbliver sådan.

Q:
Er der slet ingen kvinder der ønsker at stille op?

A:
Ingen har p.t. tilkendegivet, at de ønsker at stille op.

Q:
Hvad beskæftiger formanden sig med og hvor længe har han boet i ejendommen?

A:
Svar fra Allan Møller Pedersen:
Jeg arbejder i boligselskabet KAB på 8. år.
Er ansat i Kontaktteamet under Center for Kundeservice & Kommunikation.

Mine primære arbejdsopgaver består i, at være ”First front” på henvendelser fra bla. KABs beboere, vedr. eksempelvis husleje, udlejnings-sager, restance, forbrugs- regnskaber, klagesager og interne ventelister. Også de mange eksterne boligsøgende som mangler en bolig, skal jeg råde og vejlede.

Har været formand for E/F Palermohus i lidt over 5 år. Synes det er en spændene og udfordrende opgave.

Har boet på Palermovej 11, 3., th. siden 1996, så jeg har snart 25-års jubilæum i ejerforeningen.

Har 2 fritidsinteresser. Fitness i SATS Blox og vinterbadning. Er medlem af Vinterbadeforeningen Det Kolde Gys på Helgoland. Vinterbadning kan i øvrigt ”varmt” anbefales, da det, at hoppe i Øresund en tidlig morgen, lige før solen står op, og når vandet nærmer sig de 0 graders varme, det er simpelthen noget af det bedste man kan gøre for sin krop og psyke.

Q:
Hej Bestyrelse,
Jeg har nogle spørgsmål ifm. det brev som jeg har fået af jer og som handler om vedligeholdelsesplanen.
Jeg har ikke set regnearket endnu, og jeg vil meget gerne have det pr. mail. Det er ikke kommet med brevet.

A:
Det regneark du nævner, finder du i mappen ”Generalforsamling 2020” i PROBO.

Se indkaldelsen for web-adresse og kode. Man skal selv hente de fleste af generalforsamlingens dokumenter. Indkaldelsen, beretning, fuldmagt og notat om vedligehold er sendt ud via e-mail eller Post Nord.

Q:
I skriver at der skal laves en altanrenovering, men vi har lavet en altanrenovering for 2 år siden. Derfor formoder jeg at de samme altaner ikke skal renoveres igen?

A:
Det skriver vi faktisk ikke. I notatet om vedligehold, henviser vi til den Vedligeholdelses- plan ingeniørfirmaet Gaihede, udarbejde til os for nogle år siden.
Her står der, at udvalgte altaner bør renoveres. Dette blev gjort for små 2 år siden, som du ganske rigtigt skriver. Vi hensætter 50.000 årligt til altanvedligehold, da der skal påregnes fremadrettet vedligehold.

Q:
Så vidt jeg husker det, var trappeopgangene renoveret for kun 4-5 år siden. Jeg går ud fra at de trænger heller ikke til renovering? Samme gælder vandmålere.

A:
Opgangene blev malet for 4 – 5 år siden. De blev ikke renoveret. Den renovering, der er tale om nu er bla. hullerne fra de gamle måtter, som skal udfyldes så gulvet bliver plant.

F.s.v.a. vand og varmemålere så er vi i gang med en udskiftning af disse. Du kan finde mere information i den udsendte beretning.

Q:
Hvordan har I tænkt jer at skaffe de 600.000 dkk/år de næste 4år, hvis foreningen ikke kan låne pengene?

A:
Det fremgår af Bilag C og bestyrelsens beretning, at vi foreslår, at ejerne skal indbetale et ekstraordinært bidrag over de næste 4 år. Se bilaget for mere information.

Af Bilag C- Vedligeholdelsesplan, fremgår priseksempler for lejligheder med fordelingstal på hhv. 48, 53 og 66. For en lejlighed med fordelingstal på 53, udgør stigningen kr. 865,- pr. kvt. (Eller kr. 289,- pr. måned.)

Q:
Personlig synes jeg, at vi ikke har fået den rådgivning fra vores Administrator som vi betaler for, men det er selvfølgelig bestyrelsens afgørelse hvorvidt man vil fortsætte samarbejdet.

A:
Umiddelbart forstår vi ikke hvad du mener.
I bestyrelsen har vi faktisk fået den rådgivning vi har ønsket og bedt om. Du må meget gerne over for bestyrelsen uddybe hvorfor du er utilfreds med Boligexperten. Skriv direkte til bestyrelsen via e- mail. Vi vil gerne vil rette op på de ting, der ikke er tilfredsstillende.Kommentarer

Ingen kommentar

Skriv kommentar


Kommentar
Navn
E-mail


« Tilbage til oversigt

E/F Palermohus
Caprivej 2, 4, 6, 8, 10, 12
Mesinavej 7 og 9
Palermovej 1, 3, 5, 7, 9, 11
Venedigvej 8 og 10
2300 København S

Boligexperten Administration A/S
Vesterbrogade 12
1620 København V
Tlf.: 33 22 99 41

Email: adm@boligexperten.dk
Hjemmeside: http://www.boligexperten.dk


BOLIGEXPERTEN blev etableret i 1990 og er i dag Danmarks største administrationsselskab, som udelukkende administrerer foreninger.

Antal besøgende: 95057 (denne uge: 1497)