Referat fra ordinær generalforsamling 2016

Dato: 19-04-2016

E/F Palermohus -
Referat af ordinær generalforsamling, afholdt tirsdag den 29. marts 2016, kl. 19:00.

 

Repræsenteret på generalforsamlingen var 1.533 stemmeberettigede fordelingstal fordelt på 29 lejligheder, heraf 3 lejligheder ved fuldmagt, ud af en total på 9.163 (9.196) fordelingstal. Det samlede fordelingstal er reduceret, idet foreningens egne lejligheder ikke tæller med.

Formand Allan Møller Pedersen bød på bestyrelsens vegne velkommen til generalforsamlingen og præsenterede panelet. Anders Faaberg fra Gaihede A/S var fremmødt for at fortælle om altaner. Boligexperten Administration A/S var repræsenteret ved Johnny C. Rieck (JR).

1. Valg af dirigent/referent.

Johnny Rieck blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved skrivelse af den 9. marts 2016 fra administrationen og godkendte
dagsordenen.

JR oplyste 51 lejligheder har modtaget indkaldelsen elektronisk og opfordrede flere ejere til at oplyse bestyrelsen/Boligexperten om mailadresse.

2. Bestyrelsens beretning.

Beretningen var udsendt med indkaldelsen og er tilgængelig på WEB Beboere.

Formanden uddybede enkelte dele af beretningen,

• Nye vedtægter

• Ny hjemmeside

• Dueproblemer

• Problemløsningsskema (se evt. vedtægtens § 15 om vedligehold)

• Storskrald (må kun henstilles i storskraldsrummet)

Der var spørgsmål vedrørende duer og en mere vedvarende løsning.

Bestyrelsen oplyste, at Skadedyrs Kontrol Sjælland i løbet af april/maj måned vil påbegynde dueindfangning i ejendommen og at der løbende holdes øje med situationen.

Der var ingen øvrige bemærkninger fra salen, hvorefter beretningen blev taget til efterretning.

3. Regnskab for 2015.

Johnny C. Rieck gennemgik årsregnskabet.

Regnskabet udviser et overskud på 54.154 kr. og en ny egenkapital på i alt 763.496 kr. den 31.12.2015.

En ejer forespurgte til vaskerinoten, som i 2015 regnskabet var udgået. Forsøges genindført.

Der var endvidere spørgsmål til det ene fælleslån (primo/ultimo tal)

Regnskabet for 2015 blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Forslag.

Orientering om altaner: af hensyn til Anders Faaberg (AF), blev dette punkt behandlet umiddelbart efter beretningen. Formanden orienterede om grunden til punktet. E/F Palermohus kan ikke på nuværende tidspunkt finansiere et altanprojekt med nye altaner.

Herefter fik AF fra Gaihede A/S ordet. Altanerne er beset i oktober 2015 og på den baggrund har Gaihede A/S udarbejdet et notat med forskellige mulige løsninger vedrørende altaner samt en overordnet beskrivelse af deres stand. Det er den foreløbige vurdering at 40-50 altaner kræver en snarlig vedligeholdelse.

En udskiftning af de nuværende spanske altaner til helt nye vurderes at koste ca. 20. mio kroner.

Der var herefter lidt debat.

Bestyrelsen fik mandat til at Gaihede A/S kan udarbejde en grundig gennemgang af de nuværende altaner, med henblik på vedligeholdelse. Når notatet er færdigt vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på vedtagelse af et renoveringsprojekt.

Orientering om YouSee:
Foreningen har indgået en ny aftale med YouSee, med samme pris i 2016 som i 2015, som indebærer at ejerne helt kan framelde TV-pakken, men YouSee forbeholder sig retten til at hæve prisen for de resterende lejligheder, såfremt under 150 lejligheder er tilmeldt.

Bestyrelsen vil forhandle med YouSee igen i år om en gunstig aftale.

Såfremt et lukket TV-stik skal genåbnes koster det ejer 599 kr. i åbningsgebyr.

Redegørelsen blev herefter taget til efterretning.

Forslag om mulighed for indfrielse af fælleslån 1:
JR orienterede kort om emnet.
En tidligere generalforsamlingsbeslutning vedtog man ikke kunne indfri. Bestyrelsen har
dog haft mange forespørgsler om det ikke kunne blive muligt. Jo flere som indfrier fælleslån jo større beløb kan foreningen efterfølgende låne til evt. kommende renoveringsprojekter.

Forslaget blev vedtaget - 1 lejlighed undlod at stemme og resten stemte for.

Orientering om registrering af kælderrum:
Formanden oplyste, at der mangler en
samlet registrering af hvem som har hvilke kælderrum. Der er endvidere 2 lejligheder hvor kælderrummet ikke kan identificeres. Bestyrelsen vil derfor iværksætte en større registrering i et regneark, så der kan blive styr på registreringen.

Punktet blev herefter taget til efterretning.

5. Budget for 2016.

Johnny C. Rieck gennemgik budgettet for 2016, hvilket igen i år medfører uændret fællesbidrag.

Herefter blev budgettet enstemmigt vedtaget.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende kandidater blev valgt til bestyrelsen, der efterfølgende har konstitueret sig:

Formand: Allan Møller Pedersen – valgt for 2 år

Næstformand: Ahmed Oussaidi – valgt for 2 år

Kasserer: Salina Sørensen – valgt for 1 år

Bestyrelsesmedlem: Signe Birkum Petersen– valgt for 1 år

Bestyrelsesmedlem: Karen M. Herløv Horte - valgt for 1 år

7. Valg af suppleanter.

Kathrine Daugaard (MV 9 1 tv) blev valgt som suppleant.

8. Valg af registreret/statsautoriseret revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor – genvalgt.

9. Eventuelt.

Der blev drøftet en del emner, herunder blandt andet:

• JR oplyste at Unik Boligsalg, som har finansieret foreningens præsentationsvideo, tilbyder salg af lejlighed for 37.500 kr. alt inklusiv.
(www.unikboligsalg.dk )

• Der var tak til bestyrelsen.

• Spørgsmål til en gartner og urtehave i gården. Der var ikke umiddelbart stemning for en urtehave. Formanden oplyste, at dette heller ikke var bestyrelsens intention med gården.

• Rotteproblem i kælderen er løst.

• Mobile Pay i vaskeriet vil stadig være gebyrfrit for brugerne.

• Ensartede navne på dørtelefoner blev efterlyst.

Herefter ønskede ingen ordet.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen.

ref/Johnny C. Rieck, København, den 12.04.16.Kommentarer

Ingen kommentar

Skriv kommentar


Kommentar
Navn
E-mail


« Tilbage til oversigt

E/F Palermohus
Caprivej 2, 4, 6, 8, 10, 12
Mesinavej 7 og 9
Palermovej 1, 3, 5, 7, 9, 11
Venedigvej 8 og 10
2300 København S

Boligexperten Administration A/S
Vesterbrogade 12
1620 København V
Tlf.: 33 22 99 41

Email: adm@boligexperten.dk
Hjemmeside: http://www.boligexperten.dk


BOLIGEXPERTEN blev etableret i 1990 og er i dag Danmarks største administrationsselskab, som udelukkende administrerer foreninger.

Følg E/F Palermohus her:

Facebook
Antal besøgende: 92996 (denne uge: 1291)