Referat fra ekstraordinær generalforsamling, den 30. august 2016

Dato: 02-09-2016

Repræsenteret på generalforsamlingen var 2.398 stemmeberettigede fordelingstal eller

47 lejligheder, heraf 11 lejligheder ved fuldmagt, ud af en total på 9.163 (9.196) fordelingstal.

Det samlede fordelingstal er reduceret, idet foreningens egne lejligheder ikke
tæller med.

Boligexperten Administration A/S var repræsenteret ved Johnny C. Rieck (JR) og praktikant
Julie Gade Olesen. Derudover deltog Thomas Eriksen fra Gaihede A/S.

Formand Allan Møller Pedersen bød på bestyrelsens vegne velkommen til generalforsamlingen
og foreslog Johnny C. Rieck til dirigent.

1. Valg af dirigent/referent.
Johnny Rieck blev valgt til dirigent/referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved skrivelse af den 15. august 2016 fra administrationen og godkendte dagsordenen.

2. Beslutning om renovering af altaner 1) både kategori 1 og 2 – 2) kun kategori 1
– jf. forslag.

Formanden redegjorde for generalforsamlingsbeslutning af den 29. marts 2016, som gav bestyrelsen mandat til, at arbejde videre med et renoveringsprojekt for udvalgte altaner. Formanden redegjorde også kort for undersøgelserne bag altanernes kategorisering, som kategori 1, 2 og 3. Der blev lagt vægt på, at renovering af altanerne vil være en lang holdbar og eneste realistiske løsning.

Efterfølgende præsenterede Thomas fra Gaihede A/S deres løsningsforslag på altan renoveringen. Thomas oplyste, at deres løsningsforslag er udarbejdet ud fra en altan registrering, der tager udgangspunkt i altanernes skader.
Det blev anbefalet, at skader i kategori 1 og 2 bliver udbedret, og der efterfølgende sker en løbende vedligeholdelse om 5-10 år, hvor altanerne bør gennemgås for skader igen, således at altanerne i kategori 3 ikke når at få så alvorlige skader. Bestyrelsen oplyste, at den sammen med Boligexperten vil arbejde en langsigtet løsning, hvor der løbende
henlægges penge specifikt til service og vedligeholdelse af altanerne.

JR gennemgik byggebudget forslag 1 samt orienterede om fælleslånet, der ville blive optaget såfremt renoveringsprojektet bliver vedtaget. Det vil tillige være muligt at indfri egen andel kontant. Deltagelse i fælleslån samt efterfølgende indfrielse vil koste administrationsgebyr.

Der blev spurgt til, hvorvidt der er muligt, at den enkle ejer selv må udføre malerarbejde etc. på altanerne rent visuelt eller foretage andre ændringer, hvilket det blev understeget at man ikke må, da der er asbest i de gamle altanværn. Desuden har ejerforeningen
vedligeholdelsespligten for altanerne. Derudover blev det anbefalet, at altaner i kategori 1 forsat ikke benyttes.

Der blev efterfølgende stemt om forslag 1 – renovering af altaner i både kategori 1 og 2.

Resultat af afstemningen blev:

Ja: 40
Nej: 5
Blank: 2

Renovering af altanerne i kategori 1 og 2 blev således besluttet med 40 ja, stemmer. Idet der var overvældende flertal efter antal lejligheder, blev fordelingstallene ikke optalt.

3. Beslutning/orientering om individuelle altaner på gårdsiden.

Thomas fra Gaihede A/S redegjorde for Københavns kommunes nye retningslinjer vedrørende opførsel af nye altaner, samt hvilken betydning de nye retningslinjer har for ejerforeningen. På baggrund af de nye retningslinjer er det ikke muligt at få større eller nye individuelle altaner i ejerforeningen. Det er derfor kun muligt at renovere de eksisterende altaner.

4. Orientering om kælderrumsregistering.
Formanden orienterede om, at bestyrelsen har i gangsat en registrering af kælderrummene i ejerforeningen, således at det tydeligt fremgår hvilket kælderrum, der tilhører hvilke ejerlejligheder. Dette vil medføre, at der fremadrettet ikke er tvivl om hvilket kælderrum, der tilhører den pågældende ejerlejlighed ved fremtidig ejerskifte.

Arbejdet med at registrere kælderrummene foregår i 4 trin.

Trin 1 er, at alle kælderrum mærkes med et fortløbende nummer, eksempelvis PA001, PA002 mv. for kælderrum beliggende på Palermovej. Trin 1 er afsluttet.

Trin 2 er, at de enkelte ejere få tilsendt/udleveret en label med lejlighedens unikke nummer (1-70-XXX-X), som herefter skal opklæbes på lejlighedens kælderrum. Trin 2 er afsluttet.

Trin 3 er, at Bestyrelsen vil matche lejlighed/kælderrum og registrere dette i et regneark.
Dette påbegyndes forventeligt i løbet af september måned 2016.

Trin 4 vil være at få afklaret om, og i givet fald hvor mange kælderrum, der slutteligt står umærkede hen og altså er "uden en ejermand”. Står et eller flere kælderrum uden ejer, vil vi varsle på kælderrummet, at dette tømmes, hvis ikke ejeren henvender sig til Bestyrelsen.
Der kan efterfølgende ikke gøres krav på kælderrummet igen.
Forventelig kommer vi til trin 4 ultimo 2016.

Generalforsamlingen sluttede herefter og dirigenten takkede for god ro og orden.

ref/Johnny C. Rieck/Julie Gade Olesen, København, den 1. september 2016.Kommentarer

Ingen kommentar

Skriv kommentar


Kommentar
Navn
E-mail


« Tilbage til oversigt

E/F Palermohus
Caprivej 2, 4, 6, 8, 10, 12
Mesinavej 7 og 9
Palermovej 1, 3, 5, 7, 9, 11
Venedigvej 8 og 10
2300 København S

Boligexperten Administration A/S
Vesterbrogade 12
1620 København V
Tlf.: 33 22 99 41

Email: adm@boligexperten.dk
Hjemmeside: http://www.boligexperten.dk


BOLIGEXPERTEN blev etableret i 1990 og er i dag Danmarks største administrationsselskab, som udelukkende administrerer foreninger.

Følg E/F Palermohus her:

Facebook
Antal besøgende: 92996 (denne uge: 1291)