Ordinær generalforsamling i E/F Palermohus

Dato: 03-03-2017
Vedhæftet dokument: Bestyrelsens beretning 2016 pdf/117kb

Så er det blevet tid til, at ejerne igen indkaldes til den årlige ordinære generalforsamling i ejerforeningen, den 29. marts 2017, kl. 19:00.

Indkaldelsen og beretning er udsendt elektronisk til de ejere, der har registreret sig med e- mail adresse hos Boligexperten A/S. Ejere uden e- mail vil få indkaldelsen sendt med Postnord.

Bestyrelsens beretning for året 2016, er gengivet nedenfor og kan downloades via linket "Vedhæftet dokument" her på siden.

Alle andre dokumenter samt regnskab m.v. til generalforsamlingen, vil være digitalt tilgængeligt i WEB-Beboere og i Dokumentarkivet på vores hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

 

"Bestyrelsens beretning for året 2016.

 Kære ejere i E/F Palermohus, 

Bestyrelsen glæder sig til at kunne byde jer velkommen på foreningens ordinære
generalforsamling, onsdag den 29. marts 2017 kl. 19:00.
På de følgende sider vil vi kort gennemgå nogle af de projekter, opgaver og udfordringer, vi har været igennem i 2016, samt de kommende projekter i 2017.

Året 2016 i E/F Palermohus.

Projekt altanrenovering
På ejerforeningens ordinære generalforsamling den 29. marts 2016, deltog Anders Faaberg fra ingeniørfirmaet Gaihede A/S, med et oplæg om altanernes sundhedstilstand. Dette oplæg tog udgangspunkt i en besigtigelse af udvalgte altaner, i oktober måned 2015. Konklusionen fra Gaihede A/S var, at ca. 40 – 50 altaner var i en så dårlig stand, at en akut udbedring var påkrævet hurtigst muligt. Bestyrelsen fik generalforsamlingens opbakning til, at Gaihede A/S skulle gennemgå og registrere samtlige ejendommens altaner, m.h.p. at få et fuldstændigt overblik over altanernes sundhedstilstand og komme med forslag til et renoveringsprojekt for de renoveringskrævende altaner.
Dette renoverings-projekt skulle så efterfølgende godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.

I begyndelsen af maj måned 2016, blev så samtlige altaner undersøgt, registreret og fotograferet af ingeniørerne fra Gaihede A/S, som herefter udarbejdede en rapport til bestyrelsen med resultatet af inspektionen. I rapporten, som også indeholdt facadetegninger af ejendommen, blev altanerne inddelt i 3 kategorier, Kategori 1, 2 og 3, hvor Kategori 1 er de mest renoveringskrævende altaner. Kategori 2 altaner har også skader, men en udbedring kunne vente et par år. Altaner i Kategori 3 har ingen skader eller kun ubetydelige eller kosmetiske skader. Rapportens konklusion var, at 41 altaner blev placeret i Kategori 1, 43 altaner i Kategori 2 og de resterende 208 altaner hører til i Kategori 3.
På de omtalte facadetegninger, som kan findes til download via ejerforeningens hjemmeside i mappen ”Ekstraordinær”: http://www.palermohus.dk/page.33915.dokumentarkiv.aspx,
er altanerne markeret som hhv. røde, gule og grønne, alt efter deres placering i kategorierne 1, 2 eller 3. Rapporten anbefalede at vi igangsatte en renovering af de eksisterende altaner i Kategori 1 og 2 hurtigst muligt. Såfremt dette ikke var økonomisk muligt, burde i hvert fald altanerne i Kategori 1 renoveres snarest. Helt konkret opstillede Gaihede`s rapport to mulige realistiske løsningsscenarier med økonomioverslag, Forslag 1, hvor altanerne i Kategori 1 og 2 blev renoveret og Forslag 2, hvor kun altanerne i Kategori 1 blev renoveret. Prisoverslaget for Forslag 1 var ca. kr. 4,2 millioner og Forslag 2 ca. kr. 2,4 millioner. Henover sommeren arbejdede bestyrelsen på højtryk i samarbejde med vores administrator, Boligexperten A/S og ingeniørerne hos Gaihede A/S, på at få udarbejdet et renoveringsprojekt til godkendelse på den kommende ekstraordinære generalforsamling.

I juni måned 2016 blev vi og Gaihede A/S enige om, at vi – for en sikkerheds skyld – skulle opfordre ejere af Kategori 1 eller de ”røde” altaner, til ikke at benytte altanen, før den var blevet renoveret. Et varslingsbrev blev derefter omdelt i de berørte ejeres postkasser. Den væsentligste grund til dette varsel, var bekymring for nedfald af løse betonstykker i bunden af altanen og ikke som sådan bekymring for nedstyrtningsfare ved altanen.

På ejerforeningens ekstraordinære generalforsamling den 30. august 2016, fremlagde vi så renoveringsprojektet for altanerne. Thomas Eriksen fra Gaihede A/S redegjorde for rapportens indhold og konklusioner og anbefalede en renovering af Kategori 1 og 2 altanerne, som den eneste langtidholdbare og realistiske løsning, for ejerforeningen. Dette renoveringsprojekt blev godkendt af generalforsamlingen.

Thomas Eriksen redegjorde desuden for Københavns Kommunes nye retningslinjer vedrørende opførsel af nye altaner, samt hvilken betydning de nye retningslinjer har for ejerforeningen. På baggrund af de nye retningslinjer er det ikke muligt at få større eller nye individuelle altaner i ejendommen. Det er derfor kun muligt at renovere de eksisterende altaner.

Straks efter den ekstraordinære generalforsamling, trak bestyrelsen i arbejdstøjet og indledte en række møder med Gaihede A/S om det videre forløb. Det blev bl.a. besluttet, at vi ville foretage renovering af en ”prøvealtan”, før den endelige store renovering skulle sættes i gang. Dette for at få en ide`om hvordan det endelige renoveringsprojekt skulle gennemføres, herunder valg af materialer og ikke mindst for at se, om der – i mod forventning – skulle være tekniske eller praktiske forhold, der ville vanskeliggøre projektet. Kort sagt, vi ville gerne stå bedst muligt, m.h.p. at være på forkant med eventuelle besværligheder.

Som ”prøvealtan” blev altanen til gaden på Palermovej 3, 2., tv. udvalgt.
Denne altan var i kategorien 1 eller ”rød” og havde ”lidt af hver skader” på både værn og betonbunden. Da altanen desuden var let tilgængelig via stillads, vurderede ingeniørerne, at den ville være en oplagt kandidat som en ”prøvealtan”. Arbejdet med denne ”prøverenovering” blev påbegyndt i december måned 2016, med Øens Murerfirma som entreprenør. Arbejdet blev afsluttet primo februar måned 2017.
Samarbejdet i mellem Gaihede A/S, Øens Murerfirma og bestyrelsen, er på alle måder gået rigtig godt og alt er gået efter planen.
På den ordinære generalforsamling, den 29. marts 2017, vil vi komme med en status på renoveringsprojektet.

 

Registrering af kælderrum
Ved den ordinære generalforsamling i 2016 blev bestyrelsens forslag, om en registrering af de enkelte kælderrum på hver enkelt lejlighed, godkendt.
Baggrunden for forslaget var, at vi ønskede et fuldstændigt overblik over, hvilke lejligheder der har brugsret til hvilket kælderrum.

Bestyrelsen begyndte henover sommeren at mærke alle kælderrum med et fortløbende nummer, PA001, PA002 o.s.v., for kælderrum placeret på Palermovej, VE001 o.s.v. for Venedigvej, ME001 o.s.v. for Messinavej og CA001 o.s.v. for Caprivej. De enkelte ejere fik tilsendt/udleveret en label med lejlighedens unikke nummer, (1-70-XXX-X), som herefter skulle opklæbes på lejlighedens kælderrum. Bestyrelsen har lagt mange kræfter og resurser i den efterfølgende registrering og i at matche de enkelte lejligheder med det tilhørende kælderrum, i et regneark. Disse oplysninger vil blive en del af ejerregistret i Boligexpertens system.
Arbejdet med at registrere/matche kælderrummene blev afsluttet i februar måned 2017.

Status i skrivende stund er, at 4 lejligheder ikke har noget kælderrum, men bestyrelsen forventer, at have fundet et kælderrum til de nævnte lejligheder inden udgangen af marts måned 2017.

Med registreringen af vores kælderrum vil der fremadrettet ikke kunne opstå
tvivl om hvilket kælderrum, der hører til lejligheden. For bestyrelsen (og ikke mindst kommende ejere) vil denne registrering være til stor hjælp, da vi tit og ofte i forbindelse med et ejerskifte kontaktes af den nye ejer med spørgsmål om, hvor ejeren finder sit kælderrum. Desværre glemmer mange ofte at få forevist og udleveret nøgle til sit kælderrum ved ejerskifte og tror fejlagtigt, at det er bestyrelsen eller viceværten som tildeler kælderrum til nye ejere.

Samarbejde om græsplænen ved Palermovej
I april måned 2016 indgik E/F Palermohus, E/F Mellemfortet,
AB Messinagården og
G/F Øresund, et samarbejde om græsslåning af plænen ved Palermovej.
Baggrunden for dette samarbejde var, at plænen i mange år udelukkende var blevet slået af G/F Øresund.
I det tidlige forår meddelte grundejerforeningen så de omkringliggende foreninger, og herunder E/F Palermohus, at man var stoppet med at slå græsset, da man ikke længere ville hænge på omkostningerne og arbejdet alene.
Da der i blandt de omkringliggende foreninger hærskede stor tvivl om hvem der egentligt havde ansvaret for at slå græsset – og da alle 4 foreninger tidligere havde fået vidt forskellige svar på dette spørgsmål fra Københavns Kommune – så indledte undertegnede en dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen, for at få et klart svar på hvem der havde ansvaret, og hvordan vi i vores ejerforening skulle forholde os til græsplænen. Denne dialog udmøntede sig i, at Teknik- og Miljøforvaltningen udsendte et brev til de 4 nævnte foreninger og opfordrede os til at sætte os ned og sammen aftale en plan for græsslåningen og til at dele ”udgifterne i porten”. Beskeden fra forvaltningen var også, at ville vi ikke samarbejde, og plænen kom til at ligne et ”vildnis”, så ville Københavns Kommune foranledige, at græsset blev slået og vi ville få regningen til deling.
Med denne venlige ”trussel” hængende over hovedet, så mødtes undertegnede med formændene for E/F Mellemfortet, AB Messinagården og G/F Øresund i sidstnævntes formands have, en varm sommerdag i maj måned 2016. Efter en god, konstruktiv og positiv dialog, gav vi hinanden håndtryk på, at vi ville samarbejde om at slå græsset og dele udgifterne. Først skulle opgaven dog i udbud i blandt vores respektive foreningers ejendomsfirmaer. Dette udbud blev ”vundet” af vores ejendomsfirma, REN-Ejendomsservice, som herefter i sæsonen fra april til oktober, sørger for, at græsset bliver slået og passet.
I forvejen har vi et lignende samarbejde med E/F Sundgården om vedligeholdelse af det grønne område i mellem vore to ejendomme, på Caprivej. Også denne opgave har REN-Ejendomsservice ansvaret for, efter at have vundet en udbudsrunde.

Projekt duebekæmpelse
Vi har i 2016 fortsat samarbejdet med SkadedyrsKontrol Sjælland om at sikre en så duefri ejendom som muligt. Duer har tidligere været et stort problem igennem mange år i ejendommen og ”due høm høm” har skæmmet vores ellers fine gård. For små 2 år siden indgik vi en aftale med SkadedyrsKontrol Sjælland om at få duerne bortskaffet fra ejendommen. Denne bortskaffelse foregik dels ved indfangning via bure placeret på ejendommens tag, og dels blev duerne reguleret ved skydning.
I forsommeren 2016 havde vi et begyndende problem med duer på ejendommens tag. Dette fik SkadedyrsKontrol Sjælland dog hurtigt løst, da duejægeren igen opsatte bure på taget og et mindre antal duer blev indfanget og bortskaffet, for at undgå at duerne skulle bygge rede og yngle, med den deraf følgende gene for vores ejendom og beboere.
SkadedyrsKontrol Sjælland vil igen i 2017, forventeligt i april – maj måned, foretage den nødvendige duebekæmpelse i ejendommen.

Servicering af dørpumper/låse
I november måned 2016 fik samtlige af ejendommens dørpumper og låse, det helt
store servicetjek af AZ LåseService. Firmaet sørgede for, at alle dørpumper/låse blev serviceret og smurt og renset og enkelte cylindre udskiftet.
På Palermovej 3 + 5 + 9 + 11 og på Venedigvej 8, blev dørpumpen udskiftet.
Bestyrelsen og REN-Ejendomsservice vil prioritere servicetjek og vedligeholdelse af dørpumper og låse højt, fremadrettet.
Når en dørpumpe bliver justeret således at den lukker korrekt, kan der ske det, at den alligevel ikke lukker helt, hvis der sker en ændring i temperaturen, hvis det bliver koldere eller varmere. Indtil vi så får dørpumpen justeret igen, er det vigtigt, at alle hjælper til med at huske, at give døren et ”skub” således at den lukker helt i. Derudover opfordrer vi til, at man kun benytter nøgler til opgangene, som er købt på viceværtens kontor. Her sælger vi originale RUKO nøgler til kr. 70,00 pr. styk. Køber man billige kopinøgler ude i byen, risikerer man, at få en dårlig kopi, som slider/ødelægger låsens cylinder. I 2016 har vi desværre måttet udskifte et par dyre cylindre grundet brug af dårlige kopinøgler.

Affaldshåndtering
I 2016 fik vi affaldscontainerne i gården mærket med informative skilte (eller en "Brugervejledning" om man vil) fra Københavns Kommune.
Håbet er nu, at ingen der afleverer skrald/affald vil være i tvivl, om hvilken container der skal benyttes til hvilken form for affald.
Folkene fra Københavns Kommune som afhenter vores affald, har i ny og næ, noteret sig, at ikke alt affald havner i den korrekte container.
Og det udløser en "reprimande" til bestyrelsen i form af et officielt brev fra kommunen, med besked om at vi skal ændre adfærd på dette område. Man kan i øvrigt læse mere om håndtering af affald og storskrald på vores hjemmeside:

http://www.palermohus.dk/page.35095.affald-storskrald.aspx

Ejendoms/viceværtservice
Det gode samarbejde med Ren Ejendomsservice ApS er fortsat i 2016.
REN-Ejendomsservice er en stabil og god samarbejdspartner, der grundlæggende sørger for, at driften af ejendommen forløber på en sådan måde, at bestyrelsen kun inddrages i det omfang det er nødvendigt. REN-Ejendomsservice ApS kan kontaktes på mail: ren@ren-ejendomsservice.dk,
hvis der f.eks. er gået en pære i opgangen, eller hvis der skal skiftes navneskilte på dørtelefon eller postkasse. Man kan også lægge en seddel i viceværtens/bestyrelsens postkasse, Caprivej 2, kælderen.

Grafittibekæmpelse
I 2016 er vi fortsat samarbejdet med Den Rene Facade ApS, som har specialiseret sig i enhver form for afrensning af graffiti og facadebeskyttelse med skånsomme metoder og miljørigtige midler. Vi har en abonnementsordning, hvor Den Rene Facade ApS for en fast månedlig pris tilser ejendommen 1 gang ugentligt, og konstateres der graffiti, så afrenses denne og ny beskyttelse sprøjtes på.

Hjemmesiden – www.palermohus.dk
Ejerforeningens hjemmeside, www.palermohus.dk, har vi opdateret flittigt og løbende igennem året der er gået. For bestyrelsen har det været vigtigt, at alle med interesse for E/F Palermohus, nemt og hurtigt skal kunne finde svar på deres spørgsmål om dette og hint. Det er bestyrelsens opfattelse, at der har været en positiv effekt af vores altid opdaterede hjemmeside, da antallet af henvendelser fra især nye beboere og lejere, om så forskellige forhold som aflæsning af el, gas, levering af TV, internet, udskiftning af pakninger på vandhaner, udskiftning af sikringer osv. osv., som de tidligere bestyrelser har brugt rigtig meget tid på ikke kun at besvare, men også på at ”rykke ud til”, er faldet efter, at den nye hjemmeside gik i luften, for små 2 år siden.

Vi oplever dog stadig at få henvendelser fra især nye lejere som har spørgsmål som de ovennævnte. Disse lejere er nok ikke i tilstrækkelig grad, af deres udlejer, blevet informeret om, hvilke opgaver, der påhviler dem selv som lejere, og hvilke de er nødt til at vende med udlejer direkte. For at hjælpe disse lejere og ejerne også, henviser vi til vores Problemløsningsskema, som beskriver en række forhold og giver svaret på, hvordan man som hhv. ejer og lejer skal forholde sig i de konkrete tilfælde. Problemløsningsskemaet ligger til download på hjemmesiden i mappen ”Problemløsningsskema” i dokumentarkivet som findes under rubrikken ”For ejere”. Skemaet findes også som ”hand out” på viceværtens kontor.

Facebook-gruppen
Vores Facebook-gruppe er i skrivende stund oppe på over 180 medlemmer.
Bestyrelsen har flittigt benyttet Facebook i 2016 til at give en hurtig besked til
beboerne om alle mulige forhold, som på den ene eller anden måde, berører vores beboere. Gruppen er også hyppigt benyttet som kommunikationsforum beboerne i mellem. Vores beboere har delt viden og information og gode råd til hinanden i stor stil. Generelt har vi en god og saglig tone i gruppen, og vi tror,
at vi med Facebook-gruppen kan skabe et bedre sammenhold i blandt beboerne, ejere såvel som lejere.

Visse emner forsøger bestyrelsen dog at holde ude fra Facebook (klager over naboer og evt. andre beboere f.eks.), da siden er ment som et kommunikationsforum beboerne i mellem, først og fremmest, men som sagt også, så bestyrelsen kan opdatere om forhold, der er relevante for ejendommens beboere. Man er velkommen som medlem af gruppen, hvis man ejer eller lejer en lejlighed i E/F Palermohus eller har en anden interesse i os.

Beboerdag 2016
Vi afholdt årets beboerdag den 4. juni, - traditionen tro - første lørdag i juni måned. Flere opgaver fik vi løst i løbet af eftermiddagen. Der blev bl.a. pudset kældervinduer
og fejet i kælderen. Alt i alt blev der knoklet i nogle timer og efterfølgende stod den på hyggeligt samvær og samtale over bordene, og bestyrelsen bød på lidt at spise, sodavand, te og kaffe. Vi siger en stor tak til de fremmødte – I gjorde en synlig forskel til glæde for alle beboere i E/F Palermohus. Vi har i år valgt, at flytte Beboerdagen en uge frem, grundet Pinsen. Vi håber at se mindst ligeså mange beboere lørdag den 10. juni, hvor Beboerdagen 2017 løber af stabelen.

Lidt af hvert og ikke mindst
Bestyrelsen har i 2016, udover de ovenfor nævnte projekter og opgaver, været travlt beskæftiget med at besvare henvendelser modtaget via mails/hjemmesiden/Facebook.
Vi har koordineret diverse håndværker tilkald, til defekte dørtelefoner, vaskemaskiner etc. Bestyrelsen har stået for aflæsning af ejendommens elmålere og indrapporteringen til DONG. Desuden er der brugt en del ressourcer på udarbejdelse af regnskab for salg
af vaskekort m.v., på viceværtens kontor, og håndteringen af de kontanter, som vi trods MobilePay stadig modtager. MobilePay er i øvrigt en stor succes, flere og flere benytter denne betalingsmulighed, når vaskekortet skal tankes op. Vi indførte desuden mulighed for at betale med Swipp i 2016. Dette blev dog en begrænset succes. Vi har kun modtaget 2 betalinger med Swipp og Swipp er ikke længere at finde på markedet.

I 2016 har der været udført en mindre reparation af taget. Vi fik udbedret 4 -6 små huller. Heldigvis er vurderingen fra tagfirmaet, 3T, som i sin tid lagde taget, at det stadig kan betale sig at reparere på taget. Desuden er der udført reparation af et par løse zink tagkanter. Bestyrelsen prioriterer servicetjek af taget højt og planen er, at 3T igen skal tjekke taget i foråret 2017.

I april måned valgte en varmtvandspumpe, som forsynede den halve ejendom med varmt vand, at stå af. Bestyrelsen kom ”på overarbejde”, men det lykkedes at få installeret en ny pumpe inden for et halvt døgn, og alle havde igen varmt vand i hanerne. Den nye varmtvandspumpe krævede desværre, at vi også måtte installere en ny el-tavle i varmecentralen. Så det var noget af en udskrivning for ejerforeningen- små kr. 40.000 i alt.

I juli måned var turen så kommet til en meget gammel dykvandspumpe i brønden ved Messinavej. Den havde helt klart udtjent sin værnepligt og opgav ævred, med det resultat, at vi fik opstigende kloakvand i varmekælderen. Bestyrelsen reagerede dog hurtigt og 2 dage senere, blev en ny pumpe monteret.
Et par huller i vej og fortov udfor Messinavej 7 er også blevet udbedret i 2016, efter venlig ”henstilling” fra Københavns Kommune. I december måned opsatte bestyrelsen et flot juletræ i gården og pyntede op med lyskæder ved skraldecontainerne.

Foreningens økonomiske situation
Bestyrelsen kan igen i år konstatere, at foreningens økonomiske situation er god.
Årets resultat udviser et overskud i omegnen af kr. 70.000,-, hvilket er over budgettet.
Bestyrelsen anbefaler fortsat, at foreningen, qua dens størrelse, opererer med en kontant reserve, der betyder, at skulle der ske uforudsete begivenheder, så har
foreningen mulighed for at betale dette af den opsparede kapital, som vi har i hhv.
Nordea, Vestjysk Bank og Danske Bank.

Året 2017
Der venter bestyrelsen mindst samme mængde udfordringer og opgaver i 2017,
som tilfældet var det i 2016. I samarbejde med ejerforeningens ingeniørfirma,
Gaihede A/S, er vi i skrivende stund i fuld gang med projekt altanrenovering. Opgaven skal først i udbud og vi forventer, at kunne underskrive kontrakt med en entreprenør i løbet af april måned 2017. Herefter vil selve renoveringsprojektet gå i gang. Som nævnt tidligere i denne beretning, kommer vi med en opdatering på projektet, til den ordinære generalforsamling, den 29. marts 2017.

Vi planlægger også, i samarbejde med Gaihede A/S, at få udarbejdet en 10 årig Vedligeholdelsesplan for ejerforeningen. Dette arbejde vil påbegynde efter altanrenoveringen er afsluttet. På generalforsamlingen vil vi informere mere om indholdet i Vedligeholdelsesplanen og baggrunden herfor.

Vaskemaskinerne i vore 2 vaskerier er efterhånden ved at være udslidte og omkostningerne til reparationer er stigende. Derudover er vores bookingsystem ikke ligefrem, hvad man som beboer i ejendommen, kan forvente, her i 2017. Bestyrelsen glæder sig meget, til at vi på generalforsamlingen, kan fremlægge en plan for indførelse af en ny vaskeriløsning, med nye vaskemaskiner, nye tørretumblere og et helt nyt bookingsystem, hvor man kan booke og betale via en app til smartphonen og via internettet.

Afrunding
De vedtægter vi nu opererer under, angiver, at bestyrelsen skal bestå af 3 til 5 medlemmer og at halvdelen af bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer afgår i lige år. Genvalg kan dog finde sted.
Jvf. vedtægterne er undertegnede og Ahmed ikke på valg til den kommende generalforsamling, men er ”sikret” fortsat plads i bestyrelsen. På valg er Kathrine Daugaard og Salina Sørensen som begge genopstiller. Signe Birkum genopstiller ikke.

Herfra skal dog lyde en opfordring til enhver ejer, der kunne have interesse i at involvere sig i ejendommens løbende drift og dermed også gøre en
forskel, at møde op og stille op til bestyrelsen.

Alle bilag m.v. til den ordinære generalforsamling vil være tilgængeligt i WEB-Beboere, under ”Generalforsamling 2017”, senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Vi håber at se så mange ejere som muligt til generalforsamlingen og til den årlige Beboerdag.

Vel mødt!

På vegne af bestyrelsen

Med venlig hilsen

Allan Møller Pedersen
Formand"

 

 Kommentarer

Ingen kommentar

Skriv kommentar


Kommentar
Navn
E-mail


« Tilbage til oversigt

E/F Palermohus
Caprivej 2, 4, 6, 8, 10, 12
Mesinavej 7 og 9
Palermovej 1, 3, 5, 7, 9, 11
Venedigvej 8 og 10
2300 København S

Boligexperten Administration A/S
Vesterbrogade 12
1620 København V
Tlf.: 33 22 99 41

Email: adm@boligexperten.dk
Hjemmeside: http://www.boligexperten.dk


BOLIGEXPERTEN blev etableret i 1990 og er i dag Danmarks største administrationsselskab, som udelukkende administrerer foreninger.

Følg E/F Palermohus her:

Facebook
Antal besøgende: 92996 (denne uge: 1291)