Referat fra ordinær generalforsamling 2017

Dato: 24-04-2017
Vedhæftet dokument: Referat, Generalforsamling 2017 pdf/179kb

E/F Palermohus
Referat af ordinær generalforsamling
Onsdag den 29. marts 2017 kl. 19.00

Repræsenteret på generalforsamlingen var 1.293 stemmeberettigede fordelingstal fordelt på 25 lejligheder, heraf 0 lejligheder ved fuldmagt, ud af en total på 9.163 (9.196) fordelingstal.
Det samlede fordelingstal er reduceret, idet foreningens egne lejligheder ikke tæller med.

Formand Allan Møller Pedersen bød på bestyrelsens vegne velkommen til generalforsamlingen og præsenterede panelet. Kenneth Bloch fra Nortec var fremmødt for at fortælle om vaskeriløsningen. Boligexperten Administration A/S var repræsenteret ved Johnny C. Rieck (JR).

1. Valg af dirigent/referent.
Johnny Rieck blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet ved skrivelse af den 3. marts 2017 fra administrationen og godkendte dagsordenen.
JR oplyste 101 lejligheder har modtaget indkaldelsen elektronisk og opfordrede flere ejere til at oplyse bestyrelsen/Boligexperten om mailadresse.

2. Bestyrelsens beretning.
Beretningen var udsendt med indkaldelsen og er tilgængelig på WEB Beboere.

Formanden uddybede enkelte dele af beretningen:
• Altan-projektet. Udbuddet er overstået og Øens Murerfirma var billigst. Der opstartes
i april 2017. Buddet er så godt at der forventeligt vil være lidt luft inden for rammen, til at udføre ekstraopgaver når man alligevel er på ejendommen. Det vil tage ca. 1 måned pr. række. Der er planlagt afslutning i august 2017. Der henvises endvidere til bilag på
WEB Beboere (generalforsamling 2017) ogwww.palermohus.dk.

• Kælderrumsregistreringen.
Alle kælderrum er nu registreret. Og alle lejligheder har nu et kælderrum. Det har været en meget stor opgave at få udarbejdet denne registrering. En stor tak skal lyde til Karina Eskildsen fra Palermovej 3, for at hjælpe Bestyrelsen med opgaven.

• Foreningens langsigtede vedligehold. Foreningen får udarbejdet en tilstandsrapport med en 10-års vedligeholdelsesplan.
Der var ingen øvrige bemærkninger fra salen, hvorefter beretningen blev taget til efterretning.

3. Regnskab for 2016.
Johnny C. Rieck gennemgik årsregnskabet.
Regnskabet udviser et overskud på 76.001 kr. og en ny egenkapital på i alt 839.497 kr.
den 31.12.2016.

Regnskabet for 2016 blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Forslag – ny løsning for vaskeriet.
Af hensyn til Kenneth Bloch (KB) fra Nortec, blev dette punkt behandlet umiddelbartefter punkt 3.
KB orienterede om den foreslåede løsning. Løsningen hedder ”Totalcare” hvor Nortecudskifter vaskemaskinerne i begge vaskerier med 2 store og 1 lille samt opsætter en tørretumbler ligeledes i hvert vaskeri. Kontraktperioden er 8 år.
Der vil være etableringsomkostninger på ca. 30.000 kr. for begge vaskerier, som foreningen betaler. Resten betaler Nortec, som tillige beholder 80% af vaskeriindtægten. Foreningen vil således ikke skulle ud og finansiere nye vaskemaskiner.

Priserne på vaske stiger fra 10 kr. til 12/15 kr. alt afhængig af om der vælges den lille
eller store vaskemaskine. Reservation af vasketure kan ske på en APP eller via internettet.
Udeblivelse fra reservation vil koste 5 kr. (man har en 15 minutters frist).
Såfremt forslaget vedtages, vil det kunne igangsættes ca. 6 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget.

5. Budget for 2017.
Johnny C. Rieck gennemgik budgettet for 2017, som i år medfører ændret fællesbidrag
med 5% stigning fra 1/4 2017 (effektueres først pr. 1/7 med tilbagevirkende kraft).
Efter et par uddybende spørgsmål, blev budgettet enstemmigt vedtaget.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Følgende kandidater blev valgt for 2 år til bestyrelsen:
Kathrine Daugaard og Salina Sørensen.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

Formand: Allan Møller Pedersen – på valg i 2018
Næstformand: Kathrine Daugaard – på valg i 2019
Kasserer: Salina Sørensen – på valg i 2019
Bestyrelsesmedlem: Ahmed Oussaidi – på valg i 2018

7. Valg af suppleanter.
Nadja Nørgaard (CV 2 1 tv) blev valgt som suppleant.

8. Valg af registreret/statsautoriseret revisor.
Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor – TT Revision blev genvalgt.

9. Eventuelt.
Intet.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen kl. 20.15.
ref/Johnny C. Rieck, København, den 19.04.17.Kommentarer

Ingen kommentar

Skriv kommentar


Kommentar
Navn
E-mail


« Tilbage til oversigt

E/F Palermohus
Caprivej 2, 4, 6, 8, 10, 12
Mesinavej 7 og 9
Palermovej 1, 3, 5, 7, 9, 11
Venedigvej 8 og 10
2300 København S

Boligexperten Administration A/S
Vesterbrogade 12
1620 København V
Tlf.: 33 22 99 41

Email: adm@boligexperten.dk
Hjemmeside: http://www.boligexperten.dk


BOLIGEXPERTEN blev etableret i 1990 og er i dag Danmarks største administrationsselskab, som udelukkende administrerer foreninger.

Følg E/F Palermohus her:

Facebook
Antal besøgende: 92835 (denne uge: 1130)