Husorden for E/F Palermohus:

 Affald:

Husholdningsaffald placeres de dertil indrettede containere i gården, hvor papir, pap og glas/flasker, elektronisk affald samt hård plast lægges i særskilte containere.
Stort affald placeres i storskraldsrummet ”Det Runde Hvide Hus” i gården. Miljøaffald anbringes i forsvarligt lukket emballage i storskraldsrummet. Batterier afleveres i den lille batteri- container som er placeret ved siden af skraldecontainerne i gården.

Antenner:
Det er ikke tilladt, at opsætte eller midlertidigt placere alle former for radio- og tv-antenner på ejendommens ydermure, vinduer eller at fastmontere disse på altanerne.

Boldspil:
Boldspil er ikke tilladt i gården.

Brandfare:
Af hensyn til brandfaren, er det ikke tilladt at opbevare letantændelige/brandfarlige genstande eller væsker, herunder gasflasker, benzin, olieprodukter m.v. i ejendommens kælderrum.

Cykler & barnevogne:
Cykler, cykelanhængere, klapvogne, barnevogne m.v. må ikke henstilles i gården, på trapperne eller i kældergangene. Der henvises til cykelparkeringen udendørs, rundt om ejendommen, eller cykelparkeringen i kælderen. Barnevogne og klapvogne må kun placeres, hvor det ved skiltning angives, at dette er tilladt.

Døre i opgangene og i porten:
For at minimere risikoen for ubudne gæster i ejendommen, skal alle opgangdøre samt døren i porten altid holdes lukkede.

Fodring af dyr:
Der er ikke tilladt at fodre fugle og andre dyr i ejendommen samt i midterrabatten på Caprivej, da en sådan fodring kan risikere at tiltrække tiltrækker rotter.

Grill i gården:
Det er tilladt at grille på det flisebelagte område ved pergolaen, med egen grill under størst mulig hensynstagen til de øvrige beboere i ejendommen. Vis hensyn og undlad venligst at grille lige under vinduerne. Engangsgrill må ikke placeres på bordene eller på græsset.

Gården:
Gården er privat område. Personer der ikke bor eller er beskæftiget i ejendommen har ingen adgang dertil, med mindre det drejer sig om beboernes egne gæster. Sørg venligst for, at porten altid er lukket, så vi ungår uønskede gæster på ejendommens område.

Henstillede effekter:
Det er ikke tilladt at henstille effekter af nogen art, herunder møbler, sko, cykler, affald og barnevogne m.v. uden for døren ind til de enkelte lejligheder og heller ikke i opgangene eller i kælderen.
Der må ikke henstilles tørrestativer, cykler, barnevogne og egne møbler mv. i gården.

Husdyr:
Det er tilladt at holde husdyr i ejendommen, forudsat, at husdyret ikke er til væsentlig gene for de omkringboende. Bestyrelsen kan i tilfælde af, at husdyret er årsag til væsentlig gene, forlange dette bortskaffet.
Hunde og katte skal altid føres i snor på fællesarealerne, og de må ikke forrette deres nødtørft i gården eller rundt omkring ejendommen på vores fællesarealer.

Hærværk:
Hærværk på ejendommens bygninger og materiel vil medføre erstatningspligt.

Installation og reparationer i den enkelte lejlighed:
Al installation af eksempelvis hårde hvidevarer eller reparationer i lejlighederne, skal foretages af autoriserede håndværkere.
Husk, at dine naboer har krav på mindst 3 dages varsel, ved opslag i opgangen, såfremt der skal lukkes for vandtilførslen. Dette gælder også ved udførelse af støjende/støvende arbejder.
Udfør arbejdet dagtimerne, og brug kun bore- og gulvafhøvlings-
maskiner, m.v. i tidsrummet fra kl. 07:00 – 19:00 på hverdage og fra
kl. 09:00 – 13:00 i weekender og på helligdage.

Ind- og udflytning:
Ind- og udflytning af lejlighederne skal ske med omtanke, således at trappeopgangene ikke lider skade. Ejerforeningen kan kræve erstatning for opståede skader.

Klager:
Beboere, der føler sig generet af høj musik og/eller anden støjende adfærd, skal i første omgang selv rette henvendelse til den pågældende beboer og anmode om, at der dæmpes for musikken/den støjende adfærd. Sådanne henvendelser/klager fra andre beboere skal med de samme efterkommes.
Hvis beboere ønsker at klage til bestyrelsen over nævnte punkter, skal dette ske skriftligt med alle relevante oplysninger - herunder tid og sted, samt hvem klageren er.
Bestyrelsen kan herefter sende en skriftlig påtale til den indklagede - i yderste konsekvens kan der ske krav om udsættelse/tvangssalg ved fogedens foranstaltning.

Knallerter og andre motoriserede køretøjer:
Det er ikke tilladt at parkere eller køre på knallert i porten ind til gården og i gården. Det er desuden ikke tilladt at parkere knallerter i kælderen under ejendommen. Dette gælder også for alle andre typer køretøjer såsom motorcykler m.v. Der henvises til parkeringspladserne rundt omkring ejendommen.

Legepladsen/sandkassen:
Denne er for alle ejendommens børn, men den er fortrinsvis beregnet til de mindre børn. Leg og andre aktiviteter skal ske under hensynstagen til ejendommens beboere, så de ikke generes af urimelig støj.

Legetøj:
Legetøj, dukkevogne, legecykler, løbehjul etc. må ikke efterlades i gården, men skal fjernes, når legen ophører. Viceværten/bestyrelsen er berettiget til at fjerne og bortskaffe evt. ”glemt” legetøj i gården.

Musik & støjende adfærd:
Musikudfoldelse – hvad enten den er akustisk eller elektrisk – samt støjende adfærd i det hele taget – må kun udøves, når dette kan ske uden væsentlig gene for ejendommens øvrige beboere, ligesom der skal tages særlige hensyn, hvis udfoldelsen sker i fri luft eller for åbne vinduer. Vinduerne skal ved støjende adfærd holdes lukket i mod gården.
Al støjende adfærd skal ubetinget dæmpes senest kl. 23:30 fredag/lørdag og kl. 22:00 på ugens øvrige dage.

Navneskilt på postkasser og dørtelefoner:
Udskiftning af navn på dørtelefonen/postkasserne sker ved henvendelse til viceværten. Enten ved at lægge en seddel i viseværtens/bestyrelsens postkasse, Caprivej 2, kælderen, eller ved at sende en mail til vores ejendomsfirma, REN- Ejendomsservice, på adressen: ren@ren-ejendomsservice.dk.

Postkasser:
Nøglerne til postkasserne er personlige. Bliver nøglerne væk, er det derfor kun en låsesmed der kan åbne eller omstille låsen til postkassen.
Dette er for ejers regning.
Der kan evt. opsættes et ’Reklame nej tak’ skilt fra Post Danmark, på postkasserne. Man skal selv skal rette henvendelse til Post Danmark, hvis man vil tilmelde sig ordningen.

Rygning:
Rygning er ikke tilladt i opgangene, i kælderen, på vaskerierne eller i tørrerummende. Cigaretskod må ikke smides ud fra altanerne eller smides i gården eller rundt omkring ejendommens fællesarealer.
Der henvises til de opstillede askebægre.

Sammenkomster i gården:
Sammenkomster i gården skal foregå afdæmpet og skal senest ophøre
kl. 23:30 fredag/lørdag og kl. 22:00 på ugens øvrige dage.

Udlejning af lejligheden:
Ønsker du som ejer at udleje din ejerlejlighed, skal du være opmærksom på vedtægternes § 16:
”Ved udlejning af en ejerlejlighed til beboelse i sin helhed eller til erhverv, skal medlemmet oplyse administrator/bestyrelsen om dette samt oplyse lejers navn(e) og kontaktoplysninger samt egen bopælsadresse og kontaktoplysninger.”

Vaskeriet- ordensregler:
Man reserverer sin vasketid vha. sin personlige vaskelås og råder dermed over både vaskemaskiner og tørretumbler i den reserverede periode. Har man ikke påbegyndt sin vasketur senest 15 minutter fra reserveret tid, frafalder eneretten til maskinerne.
Al vask og tørretumbling skal ubetinget stoppe kl. 22:00. Ønsker man at gøre brug af en ubenyttet maskine i til anden side reserveret tidsrum, så spørg da altid om lov forinden vask påbegyndes.
Ønsker man at ”chancevaske” i et ikke reserveret tidsrum, så husk at vasken skal være færdig inden den næste reserverede tid begynder.
Er den ikke det, har den, der har reserveret den efterfølgende vasketid, ret til at stoppe vasketuren og igangsætte sin egen. Husk også, at tøj der hænger til tørring skal være fjernet igen senest ved påbegyndelse af den næste vasketur, dagen efter, i det samme tidsinterval.

 

 

 

 

E/F Palermohus
Caprivej 2, 4, 6, 8, 10, 12
Mesinavej 7 og 9
Palermovej 1, 3, 5, 7, 9, 11
Venedigvej 8 og 10
2300 København S

Boligexperten Administration A/S
Vesterbrogade 12
1620 København V
Tlf.: 33 22 99 41

Email: adm@boligexperten.dk
Hjemmeside: http://www.boligexperten.dk


BOLIGEXPERTEN blev etableret i 1990 og er i dag Danmarks største administrationsselskab, som udelukkende administrerer foreninger.

Følg E/F Palermohus her:

Facebook
Antal besøgende: 87801 (denne uge: 1976)